Personal Data Protection Law

BAKIRKÖY ESTETİK DENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİ KVKK POLİTİKAMIZA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 1. maddesinde düzenlendiği üzere; bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

 

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek kapsamında kişisel veri koruma ve işleme politikamızı ve kişisel verilerinizi nasıl topladığımız, aktardığımız, kullandığımız ve koruduğumuzu açıklamaktadır.

 

Veri Sorumlusu; ARFA SAĞLIK HİZMETLERİ MEDİKAL TURZ. TEKS. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

(BAKIRKÖY ESTETİK DENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ)

İÇİNDEKİLER

 1. GİRİŞ
 2. POLİTİKANIN AMACI VE KAPSAMI
 3. POLİTİKANIN VE KVK DÜZENLEMELERİNİN UYGULANMASI
 4. TANIMLAR
 5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE UYGULANACAK İLKELER
 6. KİŞİSEL VERİLERİN VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KVK DÜZENLEMELERİNDEKİ İŞLEME ŞARTLARINA DAYALI VE BU ŞARTLARLA SINIRLI OLARAK İŞLENMESİ
 7. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ
 8. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN İŞLENMESİ
 9. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARI KULLANMASI
 10. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
 11. VERİ SORUMLUSU TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI
 12. GİRİŞ

Veri sorumlusu olarak ARFA SAĞLIK HİZMETLERİ MEDİKAL TURZ. TEKS. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  (BAKIRKÖY ESTETİK DENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ / ŞİRKET) için müşterilerinin / hastalarının / hasta yakınlarının, çalışanlarının ve ilişki içinde olduğu diğer gerçek kişilerin sahip olduğu kişisel verilerin korunması çok önemli olup, kişisel verilerin yasal düzenlemelerin tarif ettiği şekil ve şartlarda güvence altına alınması hususunda sorumluluğunun farkında olup, Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği böylece bu sorumluluğunu bir şirket politikası haline getirmiştir.

Bu politika Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nin KVKK Düzenlemeleri uyarınca kişisel verileri korumaya yönelik yükümlülüklerini yerine getirirken ve kişisel verileri işlerken şirket içerisinde ve / veya şirket tarafından uyulması gereken esasları belirlemektedir. Bu kapsamda, KVKK Düzenlemeleri gereğince kişisel verilerin işlenmesi ve korunması için Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği tarafından gerekli düzenlemeler yapılmakta ve farkındalığın oluşması için ihtiyaç duyulan sistem kurulmaktadır.

Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği kendi bünyesinde bulunan kişisel veriler bakımından veri sorumlusu sıfatıyla, politika ve politikaya bağlı olarak uygulanacak prosedürlere uygun davranacağını beyan eder.

 1. POLİTİKANIN AMACI VE KAPSAMI

Bu politikanın amacı, Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği tarafından KVKK Düzenlemelerine uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak ve süreçlere ilişkin esasları belirlemektir. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması süreçleri için bu politika ve Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bünyesindeki diğer yazılı politikalar ile yönetilen süreç ve hedeflenen gaye kişisel verilerinin hukuka uygun biçimde işlenmesi ve korunmasıdır.

Bu politika Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı tarafından yönetilen, kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik yürütülen tüm faaliyetlerde uygulanmaktadır. Müşterilerimizin / hastalarımızın / hasta yakınlarımızın, çalışanlarımızın, çalışanlarımızın aile bireylerinin, önceki çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, gerçek kişi, tüzel kişi şirket ortaklarının/yetkililerinin, gerçek/tüzel kişi gerçek kişi kefillerinin, gerçek kişi yetkili, tüzel kişi yetkili  şirket ortakların/yetkililerinin, ziyaretçilerimizin ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

Bu politika, kişisel veri niteliği taşımayan verilere uygulanmaz.

Bu politika, KVKK Düzenlemelerinin gerektirmesi halinde yahut kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması amaçlarında ve toplanma yöntemlerinde gerçekleşecek değişiklikler çerçevesinde Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nin gerekli gördüğü hallerde, zaman zaman değiştirilebilir.

 1. POLİTİKANIN VE KVKK DÜZENLEMELERİNİN UYGULANMASI

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması sürecinde KVK Düzenlemeleri öncelikle uygulanacak olup, bu düzenlemeler ile politika hükümleri arasında uyumsuzluk bulunması durumunda KVKK Düzenlemeleri geçerli olacaktır.

Güncelleme tablosu Ek.1’de yer almaktadır.

 1. TANIMLAR

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi (Bu politika kapsamında “Kişisel Veri” ifadesi uygun düştüğü ölçüde “Özel Nitelikli Kişisel Verileri” de kapsar.).

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

KVK Düzenlemeleri: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel verilerin korunmasına yönelik yönetmelik, tebliğ ve ilgili mevzuat, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu kararları, mahkeme kararları ile verilerin korunmasına yönelik uygulanabilir uluslararası anlaşmaları ve diğer her türlü mevzuat.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi.

Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verileri Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği tarafından veya Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği adına işleme sokulan gerçek kişi.

Üçüncü Kişi: Politika kapsamında farklı bir şekilde tanımlanmamış olan, kişisel verileri politika kapsamında işlenen gerçek kişiler.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Başvuru Formu: Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanmak için yapacakları başvuruyu içeren, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun çıkardığı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak hazırlanmış, ilgili kişi (Kişisel Veri Sahibi) tarafından veri sorumlusuna yapılacak başvurulara ilişkin başvuru formu.

Çalışan Adayı: Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’ne herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği incelemesine açmış olan gerçek kişiler.

Ziyaretçi: Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler.

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Politika: Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması politikası.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE UYGULANACAK İLKELER
  • Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme

Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği kişisel verilerin işlenmesi esnasında hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun hareket etmekte; orantılılık ve gereklilik prensiplerini dikkate almakta, kişisel veriyi, veri işleme amaçlarına uygun düşecek seviyede işlemektedir.

 • Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma

Kişisel verilerin doğru ve güncel bir şekilde tutulması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması açısından gerekli olup, Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamakta ve bu doğrultuda gerekli tedbirleri almakta; kişisel veri sahibinin kişisel verilerine yönelik değişiklik talep etmesi durumunda ilgili kişisel verileri güncellemektedir.

 • Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme

Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemekte; kişisel verileri yürütmekte olduğu ticari faaliyet ve sunmakta olduğu ürün ve hizmetler ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemekte; kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmakta; bu doğrultuda, kişisel veri sahibi KVK Düzenlemeleri kapsamında aydınlatılmakta ve gereken hallerde kişisel veri sahibinden açık rızası alınmaktadır.

 • Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme

Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte; amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Bu kapsamda, sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir. Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, kişisel verileri yalnızca KVKK Düzenlemeleri kapsamında sınırlı sayılan hallerde (KVKK madde 5.2 ve 6.3) veya kişisel veri sahibinden alınan açık rıza kapsamındaki amaç doğrultusunda (KVKK madde 5.1 ve 6.2) ve ölçülülük esasına uygun olarak işlemektedir.

 • Kişisel verileri KVKK Düzenlemelerinde öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı, kişisel verileri ancak KVKK Düzenlemelerinde belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmekte; bu kapsamda, Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği öncelikle KVKK Düzenlemelerinde kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamakta; sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde KVKK Düzenlemeleri kapsamındaki yükümlülükler çerçevesinde kişisel veriler verinin niteliğine ve kullanım amacına göre silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmektedir.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KVK DÜZENLEMELERİNDEKİ İŞLEME ŞARTLARINA DAYALI VE BU ŞARTLARLA SINIRLI OLARAK İŞLENMESİ
  • Kişisel Verilerin İşlenmesi

Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, KVKK Düzenlemeleri gereğince kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin KVKK.’nın 5. maddesindeki şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak işlemekte; KVKK.’nın 10. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahiplerini aydınlatmakta ve kişisel veri sahiplerinin bilgi talep etmeleri durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

 • Açık Rıza

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık rızası olup, kişisel veri sahiplerine aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi kapsamında yapılacak bilgilendirme sonrası ve kişisel veri sahiplerinin açık rıza vermesi halinde işlenir. Aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde açık rıza alınmadan önce kişisel veri sahiplerine hakları bildirilir.

 • Kişisel Verilerin Açık Rıza Alınmaksızın İşlenmesi

KVK Düzenlemeleri kapsamında açık rıza alınmaksızın kişisel verilerin işlenmesinin öngörüldüğü durumlarda (KVKK madde 5.2 ve 6.3), Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği kişisel veri sahibinin açık rızasını almaksızın kişisel verileri işleyebilecek olup, kişisel verilerin bu şekilde işlenmesi durumunda Şirket KVKK Düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde kişisel verileri işler. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir.

 • Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde hukuka uygun olarak işlenebilecektir.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişisel veri sahibinin veya kişisel veri sahibi dışındaki bir kişinin hayatının veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel veriler Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği tarafından açık rıza olmaksızın işlenebilir.
 • Bir sözleşmenin kurulması, uygulanması, ifası veya sonlandırılmasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel veriler kişisel veri sahiplerinin açık rızaları olmadan Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği tarafından işlenebilir.
 • Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin açık rızaları olmadan kişisel verilerini işleyebilir.
 • Kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olan kişisel veriler açık rıza alınmaksızınBakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği tarafından işlenebilir.
 • Kişisel verilerin açık rıza alınmadan işlenmesi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için tek mümkün yol ise kişisel veriler açık rıza alınmaksızın Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği tarafından işlenebilir.
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde kişisel veriler Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği tarafından açık rıza olmaksızın işlenebilir.
 • Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Tedarikçileri Tarafından Toplanan Verilerin Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Tarafından İşlenmesi:

Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği faaliyetleri kapsamında yetkili tedarikçiler ile sözleşme ilişkisi içine girmekte ve çeşitli hizmetleri bu tedarikçiler vasıtası ile yürütmektedir.  Bu kapsamda Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği müşterilerinin önemli bir kısmının kişisel verileri, yetkili tedarikçiler aracılığıyla kişisel veri sahibi gerçek kişilerden aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilerek ve rıza alınarak temin edilmekte ve Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’ne aktarılmaktadır. İşin yürütülebilmesi amacıyla bu veriler hem Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hem de yetkili tedarikçiler tarafından işlenebilmektedir. Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı ile yetkili tedarikçiler arasındaki kişisel veri paylaşımına dair ilişkinin KVKK kapsamında veri işleyenden veri sorumlusuna kişisel veri aktarımı şeklinde gerçekleşmesi durumunda, ilgili   yetkili tedarikçiler, ilgili kişinin kişisel verisini toplama aşamasında, kişiyi, bu kişisel verilerin Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’ne gönderilebileceği konusunda aydınlatır. Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, kendi adına kişisel veri toplanması hallerini değerlendirerek bu hususta   yetkili tedarikçileri bilgilendirir, gerekli eğitimleri verir ve tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen KVKK doğrultusunda hazırlanmış sözleşmelerin imzalanmasını sağlar.

Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, üyelik / iletişim formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, veri paylaşım sözleşmesi yapılmış olan tedarikçi haricinde üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle kullanmamaktadır.

 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, KVKK.’nın 6. maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. KVKK.’nın 6. maddesi uyarınca özel nitelikli kişisel veriler kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise ancak, Kurul tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından.

Bu kapsamda Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği kişisel veri işleme faaliyetlerinin bu şartlardan birinin kapsamına girip girmediğini değerlendirmekte ve bu şartlardan birine dayanmayan kişisel veri işleme faaliyetlerini re’sen yahut başvuru üzerine durdurmaktadır. Özel nitelikli kişisel veriler işlenirken, Kurul tarafından belirlenen önlemler alınmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ
  • Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nın 7. maddesinde düzenlendiği üzere, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bu konuda KVKK ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre bir politika oluşturmuş olup, bu politika uyarınca verinin niteliğine göre imha yapmaktadır. Bu kapsamda Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği tarafından periyodik imha tarihleri belirlenmiş olup, yükümlülüğün başlaması ile beraber çeşitli aralıklarla periyodik imhanın yapılacağına göre takvim oluşturulmuştur.
  • Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Ve Anonimleştirilmesi Teknikleri
   • Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği tarafından en çok kullanılan silme veya yok etme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır
    • Fiziksel Olarak Yok Etme:Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır.
    • Yazılımdan Güvenli Olarak Silme:Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken/yok edilirken, bir daha kurtarılamayacak biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.
    • Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme:Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından güvenli olarak silinir/yok edilir.
   • Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği tarafından en çok kullanılan anonimleştirme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır
    • Veri maskeleme ile kişisel verinin temel belirleyici bilgisini veri seti içerisinden çıkartılarak kişisel veri anonim hale getirilir.
    • Toplulaştırma yöntemi ile birçok veri toplulaştırılır ve kişisel veriler herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilir.
    • Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulur ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanır.
    • Veri karma yöntemi ile kişisel veri seti içindeki değerlerinin karıştırılarak değerler ile kişiler arasındaki bağın kopartılması sağlanır.

KVKK.’nın 8. maddesine uygun olarak, anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler KVKK kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmayacaktır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN İŞLENMESİ
  • Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, kişisel verileri Türkiye’de üçüncü kişilere aktarabileceği gibi, Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, dış kaynak kullanımı dâhil yukarıda da yer verildiği gibi KVKK Düzenlemelerinde öngörülen şartlara uygun olarak ve belirtilen tüm güvenlik önlemlerini alarak şayet kişisel veri sahibi ile imzalı mevcut bir sözleşme var ise söz konusu sözleşmede ve KVKK Düzenlemelerinde aksi düzenlenmediği sürece yurt dışına da aktarabilir.
  • Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişiye kişisel veri aktardığı durumda, kişisel veri aktardığı üçüncü kişilerin de işbu politikaya uymasını sağlar. Bu kapsamda üçüncü kişi ile akdedilen sözleşmelere gerekli koruyucu düzenlemeler eklenir. Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve idari önlemler almaktadır.
  • Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, KVKK.’nın 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir.
  • Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, KVKK.’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda kanunda öngörülen ve Kurul tarafından ortaya konulan düzenlemelere uygun davranmaktadır. Bu politikada belirtilen şekilde topladığı ve belirtilen amaçlarla işlediği kişisel verileri, KVKK madde 8 ve 9’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile çalışanlarının açık rızaları doğrultusunda, aktarabileceği aydınlatma metinlerinde belirtilmiştir.
  • Türkiye’de Bulunan Üçüncü Kişilere Kişisel Veri Aktarımı

Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini alarak, kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği tarafından, Kurulca yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurulun izninin bulunduğu yabancı ülkelere kişisel veriler aktarılabilmektedir.

Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK.’da öngörülen ve Kurul tarafından alınan karar ve ilgili düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmek sorumluluğu altındadır. Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği tarafından ilgililere ait kişisel veriler ve özel nitelikli veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere aktarılamaz. Kişisel veriler, KVKK madde 5.2’de ve 6.3’de belirlenen istisnai hallerde açık rıza olmaksızın yahut diğer hallerde kişisel veri sahibinin açık rızası alınmak şartı ile (KVKK madde 5.1 ve 6.2) Türkiye’de bulunan üçüncü kişilere Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği tarafından aktarılabilir. Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, kişisel verileri KVKK.’da ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlara uygun olarak ve mevzuatta belirtilen tüm güvenlik önlemlerini alarak şayet kişisel veri sahibi ile imzalı mevcut bir sözleşme var ise, söz konusu sözleşmede ve KVKK.’da veya ilgili diğer mevzuatta aksi düzenlenmediği sürece Türkiye’de bulunan üçüncü kişilere ve  Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği çatısı altında bulunan  diğer iştiraklerine aktarabilir.

 • Yurt Dışında Bulunan Üçüncü Kişilere Kişisel Veri Aktarımı

Kişisel veriler, KVKK madde 5.2 ve 6.3’de belirlenen istisnai hallerde açık rıza olmaksızın yahut diğer hallerde kişisel veri sahibinin açık rızası alınmak şartı ile (KVKK madde 5.1 ve 6.2) yurt dışında bulunan üçüncü kişilere Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği tarafından aktarılabilir. Kişisel verilerin KVKK Düzenlemelerine uygun olarak açık rıza alınmaksızın aktarıldığı durumda ayrıca aktarılacağı yabancı ülke bakımından aşağıdaki koşullardan birinin varlığı gerekir:

 • Kişisel verilerin aktarıldığı yabancı ülkenin Kurul tarafından yeterli korumanın bulunduğu güvenli ülkeler statüsünde olması (Liste için lütfen Kurulun güncel listesini takip edin.),
 • Aktarımın gerçekleşecek olduğu yabancı ülkenin Kurulun güvenli ülkeler listesinde yer almaması halinde Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nin ve ilgili ülkedeki veri sorumlularının yeterli korumanın sağlanacağına ilişkin yazılı taahhütte bulunarak Kuruldan izin alması gerekmektedir.
 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARI KULLANMASI
  • Kişisel veri sahibinin sahip olduğu haklar aşağıda yer almaktadır.
   • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
   • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
   • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
   • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
   • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   • KVKK Düzenlemelerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
   • Kişisel verilerin KVKK Düzenlemelerine aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
  • Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, KVKK.’nın 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte ve KVKK.’nın 11. maddesinde düzenlenen bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir.
  • Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVKK.’nın 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.
  • Kişisel veri sahibinin haklarını ileri süremeyeceği haller

KVKK.’nın 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVKK kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahibi bu konularda 9.1.’de sayılan haklarını ileri süremez:

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVKK.’nın 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahibi zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, 9.1.’de sayılan diğer haklarını ileri süremez:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
 • Kişisel veri sahibinin haklarını kullanması

9.5.1. Kişisel veri sahibi bu politikada belirtilen haklarına ilişkin taleplerini, kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kurulun belirlediği diğer yöntemlerle başvuru formunu doldurup imzalayarak Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ’ne ücretsiz olarak iletebilecektir. Bunun yanında kişisel veri sahibi olarak talebinize ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.

Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nin KVKK Düzenlemelerine uyum ve politikalarına dair daha fazla bilgi edinmek ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili taleplerinizi * şahsen veya yazılı başvuru adresimiz Zeytinlik mah. Cumhuriyetçi Sokak Konuk Apt. No:2 B Blok D:2, 34140 Bakırköy/İstanbul, Türkiye, * kayıtlı elektronik posta olarak (kayıtlı elektronik posta adresimiz (Konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.) veya * elektronik posta olarak (elektronik posta adresimiz arfasaglik@hs01.kep.tr (Konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.) Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’ne iletebilirsiniz.

Yukarıda sayılan başvurunun geçerli bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda, ilgili kişinin;

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu,

bilgilerini belirtmesi zorunludur. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir. Başvuru formu doldurmadan yapılacak başvurularda burada sayılan hususların eksiksiz olarak Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’ne iletilmesi gerekmektedir.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

 • Kişisel veri sahibinin, talebini Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’ne iletmesi durumundaBakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi sonuçlandıracaktır. Kişisel veri sahibinin talep ettiği işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvurunun Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nin hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret ilgiliye iade edilir. Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.  Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nce gereği yerine getirilir.
 • Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 4.’te sayılan ve/veya aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir.
  • Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması,
  • Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması,
  • Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.
 • Kişisel veri sahibinin Kurula şikâyette bulunma hakkı.

Kişisel veri sahibi KVKK.’nın 14. maddesi gereğince başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
  • Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, KVKK.’nın 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır.
  • Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması
   • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek için alınan teknik ve idari tedbirler Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır. Alınan başlıca tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:
    • Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri kurulan teknik sistemlerle ve hukuki yöntemlerle denetlenmektedir.
    • Teknik konularda uzman personel istihdam veya dış destek almaktadır.

Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği çalışanları, yetkili tedarikçi çalışanları kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmektedir.

 • Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nin yürütmekte olduğu tüm faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde analiz edilerek, bu analiz neticesinde ilgili iş birimlerinin gerçekleştirmiş olduğu ticari faaliyetler özelinde kişisel veri işleme faaliyetleri ortaya konulmaktadır.
 • Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bünyesindeki ilgili bölümlerin yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri; bu faaliyetlerin KVKK.’nın aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygunluğunun sağlanması için yerine getirilecek olan yükümlülükler, Şirket tarafından yazılı politika ve prosedürlere bağlanmış olup her bir iş birimi bu konu ile ilgili bilgilendirilmiş ve yürütmekte olduğu faaliyet özelinde dikkat edilmesi gereken hususlar belirlenmiştir.
 • Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ile çalışanlar arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere, Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nin talimatları ve kanunla getirilen istisnalar dışında, kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtlar konulmakta ve bu konuda çalışanların farkındalığı yaratılmaktadır.
 • Veri Sorumlusu Yetkilisi veya bu konuda atanan bir başka uzman tarafından kişisel verilerin korunması hukuku ve bu hukuka uygun olarak gerekli önlemlerin alınması konusunda bilgilendirilmektedir.
 • Kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek için alınan teknik ve idari tedbirler Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için korunacak verinin niteliği, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır. Alınan başlıca teknik ve idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:
  • Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmaktadır.
  • İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır.
  • Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Eski çalışanlara erişim kısıtlaması uygulanmakta, hesaplar kapatılmaktadır.
  • Alınan teknik önlemler bakımından risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.
  • Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.
  • Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmekte ya da dış destek alınmaktadır.
  • Çalışanlar, yetkili özellikle kişisel veri işleyen ilgili kullanıcılar ve tüm personel, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda bilgilendirilmektedir.
  • İş birimi bazında kişisel veri işlenmesi hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak şirket içinde kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.
  • Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVK Düzenlemelerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve kişisel verilerin güvenliğine ve gizliliğine ilişkin yükümlülüklerinin, iş ilişkisinin sona ermesinden sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.
  • Şirkette kişisel verilerin yer aldığı ÖZEL NİTELİKLİ belgeler kriptolu (şifreli) sistemlerle korunmaktadır. Bu kapsamda, kişisel veriler ortak alanlarda, masaüstünde yahut yetkisiz kişilerin erişebileceği herhangi bir yerde saklanmaz. Kişisel verilerin yer aldığı dosya ve klasörler vb. belgeler masaüstüne veya ortak klasöre taşınmaz, Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’ni önceden yazılı onayı alınmadan Şirket bilgisayarlarındaki bilgiler USB vb. başka bir aygıta aktarılamaz, Şirket dışına çıkartılamaz.
  • KVKK Düzenlemeleri kapsamında kişisel verilerin güvenliği için talep edilen veya ek olarak talep edilecek olan güvenlik önlemleri olması durumunda tüm çalışanlar ek güvenlik önlemlerine uymak ve bu güvenlik önlemlerinin sürekliliğini sağlamak ile yükümlüdür.
  • Herhangi bir kişisel veri güvenliği ihlaline karşı tedbirli olmak adına kriz ve itibar yönetimi görüşülmüş, bu kapsamda Kurul’u ve ilgili kişiyi bilgilendirme süreçleri tasarlanmıştır.
 • Kişisel verilerin saklanması:

Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Alınan başlıca teknik ve idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 • Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanması için teknolojik gelişmelere uygun sistemler kullanılmaktadır. Risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.
 • Teknik konularda uzman personel istihdam edilmekte ya da dış hizmet alımı yapılmaktadır.
 • Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır.
 • Kişisel verilerin bulunduğu veri depolama alanlarına erişimler kısıtlanarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri loglanmakta ve ilgililere anlık olarak iletilmektedir.
 • Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği tarafından kişisel verilerin saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir hizmet alınması durumunda, kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı ilgili firmalar ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümlere yer verilmektedir.
 • Kişisel verilerin korunması konusunda alınan tedbirlerin denetimi

Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, KVKK.’nın 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde KVKK hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nin iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

 • Kişisel verilerin yetkisiz bir şekilde ifşası durumunda alınacak tedbirler

Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, KVKK.’nın 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve Kurula bildirecektir. Kurul tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, Kurul’un internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

 1. BAKIRKÖY ESTETİK DENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI
  • Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği nezdinde, Bakırköy Estetik Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nin  meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, KVKK.’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere KVKK.’da belirtilen genel ilkelere ve KVKK.’da düzenlenen bütün yükümlülüklere uyularak, aşağıda belirtilen sınıflardaki kişisel veriler, KVKK.’nın 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlenmektedir. Bu sınıflarda işlenen kişisel verilerin bu politika kapsamında düzenlenen hangi veri sahipleriyle ilişkili olduğu da bu politikanın 11.2. maddesinde belirtilmektedir.
Veri Kategorisi Açıklama Veri Tipi
01-KİMLİK AD SOYAD, ANNE – BABA ADI, ANNE KIZLIK SOYADI, DOĞUM TARİHİ, DOĞUM YERİ, MEDENİ HALİ, NÜFUS CÜZDANI SERİ SIRA NO, TC KİMLİK NO GİBİ VERİ TÜRLERİNİ İFADE ETMEKTEDİR. ADI SOYADI, ANNE – BABA ADI, CİNSİYET, DOĞUM TARİHİ, DOĞUM YERI, EHLIYET NO, MEDENI HALİ, SERİ NO, TC KIMLIK NO
02-İLETİŞİM ADRES NO, E-POSTA ADRESİ, İLETİŞİM ADRESİ, KAYITLI ELEKTRONİK POSTA ADRESİ (KEP), TELEFON NO GİBİ VERİ TÜRLERİNİ İFADE ETMEKTEDİR. ADRES, CADDE / SOKAK, E-MAIL ADRESI, HASTANE İÇİ İLETİŞİM BİLGİLERİ, İL / İLÇE, KÖY / BELDE, TELEFON NUMARASI
04-ÖZLÜK BORDRO BİLGİLERİ, DİSİPLİN SORUŞTURMASI, İŞE GİRİŞ BELGESİ KAYITLARI, MAL BİLDİRİMİ BİLGİLERİ, ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ, PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORLARI GİBİ VERİ TÜRLERİNİ İFADE ETMEKTEDİR. BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KIŞILERIN AD VE SOYAD BILGISI, GEÇERLİLİK TARİHİ, İŞE BAŞLAMA TARIHI, İZIN BILGISI
05-HUKUKİ İŞLEM ADLİ MAKAMLARLA YAZIŞMALARDAKİ BİLGİLER, DAVA DOSYASINDAKİ BİLGİLER GİBİ VERİ TÜRLERİNİ İFADE ETMEKTEDİR. İŞ KAZASI FOTOĞRAFLARI
09-RİSK YÖNETİMİ TİCARİ, TEKNİK, İDARİ RİSKLERİN YÖNETİLMESİ İÇİN İŞLENEN BİLGİLER GİBİ VERİ TÜRLERİNİ İFADE ETMEKTEDİR. VERGİ NUMARASI
10-FİNANS BİLANÇO BİLGİLERİ, FİNANSAL PERFORMANS BİLGİLERİ, KREDİ VE RİSK BİLGİLERİ, MALVARLIĞI BİLGİLERİ GİBİ VERİ TÜRLERİNİ İFADE ETMEKTEDİR. DİĞER-BANKA HESAP CÜZDANI, DİĞER-BORDROLAR, DİĞER-MAAŞ DETAYLARI, HESAP ADI, HESAP NUMARASI, IBAN, ŞUBE ADI, TÜRÜ
11-MESLEKİ DENEYİM DİPLOMA BİLGİLERİ, GİDİLEN KURSLAR, MESLEK İÇİ EĞİTİM BİLGİLERİ, SERTİFİKALAR, TRANSKRİPT BİLGİLERİ GİBİ VERİ TÜRLERİNİ İFADE ETMEKTEDİR. EĞİTİM BİLGİLERİ, ÖĞRENCİ NO
13-GÖRSEL VE İŞİTSEL KAYITLAR GÖRSEL VE İŞİTSEL KAYITLAR GİBİ VERİ TÜRLERİNİ İFADE ETMEKTEDİR. FOTOĞRAF
21-SAĞLIK BİLGİLERİ ENGELLİLİK DURUMUNA AİT BİLGİLER, KAN GRUBU BİLGİSİ, KİŞİSEL SAĞLIK BİLGİLERİ, KULLANILAN CİHAZ VE PROTEZ BİLGİLERİ GİBİ VERİ TÜRLERİNİ İFADE ETMEKTEDİR. AKCİĞER GRAFİSİ RAPORU, İŞ KAZASI FOTOĞRAFLARI, KAN GRUBU, KAN TESTİ, MUAYANE BİLGİLERİ, ODYOMETRI TEST RAPORU, SAĞLIK DURUM BİLGİSİ, SOLUNUM FONKSİYON TESTİ, TETANOZ AŞI KARTI, YARALANMA SEBEBI SONUCU SAĞLIK DURUMU
23-CEZA MAHKÛMİYETİ VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ CEZA MAHKUMİYETİNE İLİŞKİN BİLGİLER, GÜVENLİK TEDBİRLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER GİBİ VERİ TÜRLERİNİ İFADE ETMEKTEDİR. SABIKA KAYDI
26-DİĞER HASTA MESLEKİ DENEYİM SAKLAMA SÜRELERİ, HASTA MESLEKİ DENEYİM KATEGORİSİNE GÖRE FARKLI OLMASI NEDENİYLE AYRILMIŞTIR. MESLEK DURUMU
26-DİĞER HASTA SAĞLIK KATEGORİSİ SAKLAMA SÜRELERİ, HASTA SAĞLIK KATEGORİSİ KATEGORİSİNE GÖRE FARKLI OLMASI NEDENİYLE AYRILMIŞTIR. AKCİĞER HASTALIĞI, ALERJİ DURUMU, AMELİYAT DURUMU, ASTIM HASTALIĞI, DİYABET HASTALIĞI, EKLEM ROMATİZMASI HASTALIĞI, GEBELİK DURUMU, HİPERTANSİYON HASTALIĞI, KALP HASTALIĞI, KAN GRUBU, KAN HASTALIĞI, KARACİĞER HASTALIĞI, TİROİT HASTALIĞI
26-DİĞER HASTA VE YAKINI KİMLİK SAKLAMA SÜRELERİ, HASTA VE YAKINI KİMLİK KATEGORİSİNE GÖRE FARKLI OLMASI NEDENİYLE AYRILMIŞTIR. ADI SOYADI
26-DİĞER HASTA VE YAKINLARI İLETİŞİM SAKLAMA SÜRELERİ, HASTA VE YAKINLARI İLETİŞİM KATEGORİSİNE GÖRE FARKLI OLMASI NEDENİYLE AYRILMIŞTIR. TELEFON NUMARASI
26-DİĞER KAMERA KAYITLARI KATEGORİSİ SAKLAMA SÜRELERİ, KAMERA KAYITLARI İLGİLİ KİŞİLERİN KATEGORİLERİNDEN FARKLIDIR KAMERA KAYIT
26-DİĞER-ÇALIŞAN ADAYI CEZA MAHKÛMİYETİ VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ KATEGORİSİ SAKLAMA SÜRELERİ, ÇALIŞAN ADAYI CEZA MAHKÛMİYETİ VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ KATEGORİSİNE GÖRE FARKLI OLMASI NEDENİYLE AYRILMIŞTIR SABIKA KAYDI
26-DİĞER-ÇALIŞAN ADAYI İLETİŞİM KATEGORİSİ SAKLAMA SÜRELERİ, ÇALIŞAN ADAYI İLETİŞİM KATEGORİSİNE GÖRE FARKLI OLMASI NEDENİYLE AYRILMIŞTIR ADRES, E-MAİL ADRESİ, TELEFON NUMARASI
26-DİĞER-ÇALIŞAN ADAYI KİMLİK KATEGORİSİ SAKLAMA SÜRELERİ, ÇALIŞAN ADAYI KİMLİK KATEGORİSİNE GÖRE FARKLI OLMASI NEDENİYLE AYRILMIŞTIR ADI SOYADI, CİNSİYET, DOĞUM TARİHİ, DOĞUM YERİ, MEDENI HALİ, TC KİMLİK NO
26-DİĞER-ÇALIŞAN ADAYI MESLEKİ DENEYİM KATEGORİSİ SAKLAMA SÜRELERİ, ÇALIŞAN ADAYI MESLEKİ DENEYİM KATEGORİSİNE GÖRE FARKLI OLMASI NEDENİYLE AYRILMIŞTIR EĞİTİM DURUMU, İŞ TECRÜBESİ
26-DİĞER-ÇALIŞAN ADAYI ÖZLÜK DOSYASI KATEGORİSİ SAKLAMA SÜRELERİ, ÇALIŞAN ADAYI ÖZLÜK DOSYASI KATEGORİSİNE GÖRE FARKLI OLMASI NEDENİYLE AYRILMIŞTIR ASKERLİK DURUMU, REFERANS KIŞI ADI SOYADI, REFERANS KIŞI TELEFON NO, SÜRÜCÜ BELGESİ
26-DİĞER-ÇALIŞAN ADAYI SAĞLIK BİLGİLERİ KATEGORİSİ SAKLAMA SÜRELERİ, ÇALIŞAN ADAYI SAĞLIK BİLGİLERİ KATEGORİSİNE GÖRE FARKLI OLMASI NEDENİYLE AYRILMIŞTIR SAĞLIK DURUM BİLGİSİ
26-DİĞER-HASTA İLETİŞİM SAKLAMA SÜRELERİ 26-DİĞER-HASTA İLETİŞİM KATEGORİSİNE GÖRE FARKLI OLMASI NEDENİYLE AYRILMIŞTIR. ADRES, E MAİL, İL, İLÇE, İŞ TEL, SABİT TEL, TELEFON NUMARASI
26-DİĞER-HASTA KİMLİK SAKLAMA SÜRELERİ 26-DİĞER-HASTA KİMLİK KATEGORİSİNE GÖRE FARKLI OLMASI NEDENİYLE AYRILMIŞTIR. ADI SOYADI, ANNE ADI, BABA ADI, CİNSİYET, DOĞUM TARİHİ, MEDENİ HALİ, PASAPORT NO, TC KİMLİK NO
26-DİĞER-TEDARİKÇİ ÇALIŞAN İLETİŞİM KATEGORİSİ SAKLAMA SÜRELERİ, TEDARİKÇİ ÇALIŞAN İLETİŞİM KATEGORİSİNE GÖRE FARKLI OLMASI NEDENİYLE AYRILMIŞTIR ADRES, E-MAİL ADRESİ, KAYITLI ELEKTRONİK POSTA ADRESİ (KEP), TELEFON NUMARASI
26-DİĞER-TEDARİKÇİ ÇALIŞAN KİMLİK KATEGORİSİ SAKLAMA SÜRELERİ, TEDARİKÇİ ÇALIŞANI KİMLİK KATEGORİSİNE GÖRE FARKLI OLMASI NEDENİYLE AYRILMIŞTIR ADI SOYADI, DOĞUM TARİHİ, DOĞUM YERİ, EHLİYET NO, TC KİMLİK NO
26-DİĞER-TEDARİKÇİ ÇALIŞAN MESLEKİ DENEYİM KATEGORİSİ SAKLAMA SÜRELERİ, TEDARİKÇİ ÇALIŞAN MESLEKİ DENEYİM KATEGORİSİNE GÖRE FARKLI OLMASI NEDENİYLE AYRILMIŞTIR SERTİFİKA
26-DİĞER-TEDARİKÇİ ÇALIŞAN ÖZLÜK DOSYASI KATEGORİSİ SAKLAMA SÜRELERİ, TEDARİKÇİ ÇALIŞAN ÖZLÜK DOSYASI KATEGORİSİNE GÖRE FARKLI OLMASI NEDENİYLE AYRILMIŞTIR SIGORTA BILDIRGESI
26-DİĞER-ZİYARETÇİ İLETİŞİM KATEGORİSİ SAKLAMA SÜRELERİ, ZİYARETÇİ İLETİŞİM KATEGORİSİNE GÖRE FARKLI OLMASI NEDENİYLE AYRILMIŞTIR E-MAİL ADRESİ, FİRMA BİLGİSİ, TELEFON NUMARASI
26-DİĞER-ZİYARETÇİ KİMLİK KATEGORİSİ SAKLAMA SÜRELERİ, ZİYARETÇİ KİMLİK KATEGORİSİNE GÖRE FARKLI OLMASI NEDENİYLE AYRILMIŞTIR ADI SOYADI, TC KİMLİK NO

 

 • Aşağıdaki tabloda kişisel veri sahibisınıfları ve bu sınıflar içerisindeki kişilerin hangi tip kişisel verilerinin işlendiği detaylandırılmaktadır.
Veri Konusu Kişi Grubu Veri Tipi
ÇALIŞAN ADI SOYADI, ADRES, AKCİĞER GRAFİSİ RAPORU, ANNE – BABA ADI, BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KIŞILERIN AD VE SOYAD BILGISI, CADDE / SOKAK, CİNSİYET, DİĞER-BANKA HESAP CÜZDANI, DİĞER-BORDROLAR, DİĞER-MAAŞ DETAYLARI, DOĞUM TARİHİ, DOĞUM YERI, EĞİTİM BİLGİLERİ, EHLIYET NO, E-MAIL ADRESI, FOTOĞRAF, GEÇERLİLİK TARİHİ, HASTANE İÇİ İLETİŞİM BİLGİLERİ, HESAP ADI, HESAP NUMARASI, IBAN, İL / İLÇE, İŞ KAZASI FOTOĞRAFLARI, İŞE BAŞLAMA TARIHI, İZIN BILGISI, KAMERA KAYIT, KAN GRUBU, KAN TESTİ, KÖY / BELDE, MEDENI HALİ, MUAYANE BİLGİLERİ, ODYOMETRI TEST RAPORU, ÖĞRENCİ NO, SABIKA KAYDI, SAĞLIK DURUM BİLGİSİ, SERİ NO, SOLUNUM FONKSİYON TESTİ, ŞUBE ADI, TC KIMLIK NO, TELEFON NUMARASI, TETANOZ AŞI KARTI, TÜRÜ, YARALANMA SEBEBI SONUCU SAĞLIK DURUMU
ÇALIŞAN ADAYI ADI SOYADI, ADRES, ASKERLİK DURUMU, CİNSİYET, DOĞUM TARİHİ, DOĞUM YERİ, EĞİTİM DURUMU, E-MAİL ADRESİ, İŞ TECRÜBESİ, MEDENI HALİ, REFERANS KIŞI ADI SOYADI, REFERANS KIŞI TELEFON NO, SABIKA KAYDI, SAĞLIK DURUM BİLGİSİ, SÜRÜCÜ BELGESİ, TC KİMLİK NO, TELEFON NUMARASI
HASTA ADI SOYADI, ADRES, AKCİĞER HASTALIĞI, ALERJİ DURUMU, AMELİYAT DURUMU, ANNE ADI, ASTIM HASTALIĞI, BABA ADI, CİNSİYET, DİYABET HASTALIĞI, DOĞUM TARİHİ, E MAİL, EKLEM ROMATİZMASI HASTALIĞI, GEBELİK DURUMU, HİPERTANSİYON HASTALIĞI, İL, İLÇE, İŞ TEL, KALP HASTALIĞI, KAN GRUBU, KAN HASTALIĞI, KARACİĞER HASTALIĞI, MEDENİ HALİ, MESLEK DURUMU, PASAPORT NO, SABİT TEL, TC KİMLİK NO, TELEFON NUMARASI, TİROİT HASTALIĞI
TEDARİKÇİ ÇALIŞANI ADI SOYADI, ADRES, DOĞUM TARİHİ, DOĞUM YERİ, EHLİYET NO, E-MAİL ADRESİ, KAMERA KAYIT, KAYITLI ELEKTRONİK POSTA ADRESİ (KEP), SERTİFİKA, SIGORTA BILDIRGESI, TC KİMLİK NO, TELEFON NUMARASI, VERGİ NUMARASI
ZİYARETÇİ ADI SOYADI, E-MAİL ADRESİ, FİRMA BİLGİSİ, KAMERA KAYIT, TC KİMLİK NO, TELEFON NUMARASI